• Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://pneumatyka-smc.24inter.pl/ jest firma Inter Trade Sp. z o.o.  wpis do KRS numer: 0000171364, Numer NIP: 548-23-13-420  REGON 072609558  z siedzibą przy ul. Legionów 243A, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez:

a. Klienta – rozumiany jako przedsiębiorca czyli osoba prawna
b. Klient na prawach konsumenta – rozumiany jako przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, który dokonuje zakupu, który nie ma bezpośredniego związku z prowadzona działalnością. 

Zwanych Kupującymi.

3. Zamówienia w sklepie internetowym https://pneumatyka-festo.24inter.pl/są realizowane w walucie polskiej, na terenie Polski.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym https://pneumatyka-festo.24inter.pl/ oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

5.Informacje zamieszczone na stronie sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://pneumatyka-festo.24inter.pl/skierowane są zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Klienta/Kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki Dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.

II. Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w sklepie internetowym https://pneumatyka-festo.24inter.pl/w tym celu niezbędna jest rejestracja poprzez formularz dostępny pod adresem https://pneumatyka-festo.24inter.pl/register/,  a także otrzymanie potwierdzenia utworzenia konta z adresu sklep@24inter.pl
 2. Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową https://pneumatyka-festo.24inter.pl/.  Przyjęcie przez sklep internetowy, każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail, oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Inter Trade Sp. z o.o. nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od siebie (np. awariami serwerów pocztowych, łączy internetowych, klęskami żywiołowymi, ingerencji osób trzecich).
 3. Dokonując zamówienia  poprzez stronę internetową https://pneumatyka-festo.24inter.pl/.  Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Inter Trade Sp. z o.o.  jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 4. Inter Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej ilości zamówienia. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Inter Trade Sp. z o.o. ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych parametrach. W przypadku zgody klienta, zamówienie będzie zmodyfikowane do realizacji. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Inter Trade Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.
 5. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Kupującego towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Inter Trade Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Inter Trade z o.o. do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.
 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu i ewentualnie anulować zamówienie wyłącznie za zgodą Inter Trade Sp. z o.o. udzieloną pisemnie pod rygorem nieważności.
 7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
 8. Zamówienie realizowane jest na warunkach Incoterms 2010 EXW siedziba lub oddział firmy Inter Trade Sp. z o.o..

III. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu i dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja o dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy każdym towarze.
 3. Kupujący może uregulować płatność za zamówione towary przelewem bankowym na podany w zamówieniu rachunek bankowy Inter Trade z o.o. przed realizacją zamówienia (przedpłata). Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Inter Trade Sp. z o.o.
 4. Każda przesyłka wysyłana jest przez Inter Trade Sp. z o.o.  firmą kurierską. Kwestie związane z warunkami dostawy reguluje Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych firmy kurierskiej, która realizuje dostawę.
 5. Termin realizacji wskazany w zamówieniu szacowany jest w dniu złożenia oferty i może ulec zmianie, gdyż jest to termin uzależniony od realizacji zamówienia przez producenta. Na czas, po jakim zamówione produkty trafią do Kupującego składa się również czas kompletacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
IV. Gwarancja/Reklamacja
 1. Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez Inter Trade Sp. z o.o. na okres do 12 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba, że inaczej stanowi karta  gwarancyjna.
 2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Inter Trade Sp. z o.o.  z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
 4. Inter Trade Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:
 • nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania produktu, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich,
 • samowolnie dokonywanych bez zgody Inter Trade Sp. z o.o.  napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, wykonywanych przez nieautoryzowany inny niż Inter Trade Sp. z o.o. podmiot lub w wyniku używania nieautoryzowanych przez Inter Trade Sp. z o.o. części.
 • wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.
 • Inter Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez Inter Trade Sp. z o.o.  
 1. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody Inter Trade Sp. z o.o.  Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.
 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania Inter Trade Sp. z o.o.   o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.
 3. Reklamacja musi zostać zgłoszona na stronie sklepu poprzez Dodanie zgłoszenia, w którym należy:
            a) podać numer FV zakupu
            b) symbol, nazwę, ilość reklamowanego produktu
            c) opis reklamacji.
 4. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
 5. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt  oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w punkcie 7.
 6. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 8 i 9  uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 7. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które Inter Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci Inter Trade Sp. z o.o. wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Inter Trade Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do klienta ponosi Inter Trade Sp. z o.o. 
 9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
V. Zwroty towaru dla Klientów

 1. Inter Trade Sp. z o.o.  ma prawo żądać od Klienta zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
 2. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Inter Trade Sp. z o.o. może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia) wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.
 3. Klient jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Klienta.
 4. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Klientowi  faktury korygującej wraz z notą księgową.
 5. Rozpatrywanie spraw dotyczących możliwości zwrotu towaru dotyczy tylko zamówień do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury.
 6. W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzymuje dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia.
 7. Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają odcinki węży, przewodów oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.

VI. Odstąpienie od umowy dla Klientów na prawach konsumenta
 1. Klient na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient na prawach konsumenta składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@24inter.pl w której należy kod produktu oraz numer faktury zakupu zwracanego towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Inter Trade Sp. z o.o. zwraca Klientowi na prawach konsumenta otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta na prawach konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inter Trade Sp. o.o), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Inter Trade Sp. z o.o. został poinformowana o decyzji Klienta na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 6. poniżej.
 5. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu w siedzibie firmy Inter Trade Sp. z o.o. może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
 6. Inter Trade Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
 7. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Klientowi  faktury korygującej
 8. Towar należy odesłać na adres: Inter Trade Sp. z o.o. ul. Junacka 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Inter Trade Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient na prawach konsumenta odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Zwrot dokonywany jest na koszt Klienta na prawach konsumenta.
 10. Klient na prawach konsumenta może także zwrócić towar bezpośrednio w magazynie Inter Trade Sp. z o.o. ul. Junacka 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice. 

VII. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez klienta w procesie rejestracji, składania i realizacji zamówienia są przetwarzane przez Inter Trade Sp. z o.o.  wpis do KRS numer: 0000171364, Numer NIP: 548-23-13-420  REGON 072609558  z siedzibą przy ul. Legionów 243A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia i jego realizacji jest podanie przez klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia i realizacji zamówienia. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Inter Trade z o.o. na adres: ul. Legionów 243a,  43-502 Czechowice-Dziedzice.
 5. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Inter Trade Sp. z o.o. w sposób wskazany w punkcie 4 powyżej.
 6. Inter Trade Sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową https://pneumatyka-festo.24inter.pl/  podczas przeglądania strony internetowej https://pneumatyka-festo.24inter.pl/  w tym wszelkich podstron i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika  w przypadku ponownego połączenia z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 7. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze  strony internetowej https://pneumatyka-festo.24inter.pl/,  tym wszelkich podstron, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze strony internetowej https://pneumatyka-festo.24inter.pl/,  dostosowywanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkownika w ramach Serwisu.
 8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 9. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony internetowej https://pneumatyka-festo.24inter.pl/, w tym wszelkich podstron będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron.
 10. Inter Trade Sp. z o.o. oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. Zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, poprzez które Klient łączy się ze Sklepem.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym miejscem wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów są Czechowice-Dziedzice.
 2. Zapisy regulaminu podlegają wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Umowy zawarte w ramach sklepu internetowego Inter Trade Sp. z o.o  podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 3. W odniesieniu do wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Inter Trade Sp. z o.o.
 4. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny, a w przypadku braku konsensu w powyższym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 6. Inter Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu muszą być uzgodnione przez obie strony i mieć formę pisemną.
 8. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy zawartych w okresie od dnia 02.11.2020
 9. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.