• Reklamacje

Gwarancja/Reklamacja
 1. Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez Inter Trade Sp. z o.o. na okres do 12 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba że inaczej stanowi karta gwarancyjna.

 2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Inter Trade Sp. z o.o.  z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów.

 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.

 4. Inter Trade Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:
 • nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania produktu, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich,
 • samowolnie dokonywanych bez zgody Inter Trade Sp. z o.o.  napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, wykonywanych przez nieautoryzowany inny niż Inter Trade Sp. z o.o. podmiot lub w wyniku używania nieautoryzowanych przez Inter Trade Sp. z o.o. części.
 • wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.
 • Inter Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez Inter Trade Sp. z o.o.  
 1. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody Inter Trade Sp. z o.o.  Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.

 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania Inter Trade Sp. z o.o.   o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.

 3. Reklamacja musi zostać zgłoszona na stronie sklepu poprzez Dodanie zgłoszenia, w którym należy:

          a) podać numer FV zakupu
          b) symbol, nazwę, ilość reklamowanego produktu
          c) opis reklamacji.

 1. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.

 2. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt  oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku, o którym mowa w punkcie 7.

 3. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 8 i 9  uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

 4. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które Inter Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci Inter Trade Sp. z o.o. wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Inter Trade Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych.

 5. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do klienta ponosi Inter Trade Sp. z o.o. 

 6. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.